Jesteśmy firmą, która oferuje kompleksową usługę typu: pośrednictwo w wynajmie wraz z zarządzaniem nieruchomością, propozycja dla właścicieli mieszkań, domów, lokali użytkowych itp.

Prowadzimy także usługi oraz serwis remontowy.

Zarządzanie wynajmem to opiekowanie się nieruchomością tak jak Właściciel tj.:
- poszukiwanie właściwego najemcy,
- podpisywanie z najemcą umowy najmu w imieniu Właściciela na warunkach ustalonych z Właścicielem,
- pobieranie kaucji tytułem zabezpieczenia nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu,
- reprezentowanie Właściciela, na jego życzenie, przed organami administracji
i służbami porządkowymi,
- dbanie o należyte wykonanie zawartej umowy o zarządzanie wynajmem,
- regulowanie w imieniu właściciela nieruchomości wszelkich należności związanych
z nieruchomością: przede wszystkim rachunków, kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów ubezpieczenia,
- utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie, uwzględniającym normalne zużycie,
- egzekwowanie w imieniu właściciela nieruchomości wszelkich należności z tytułu gwarancji, ubezpieczenia itp.,
- zamawianie w imieniu właściciela nieruchomości napraw, usuwanie usterek,
- reprezentowanie Właściciela nieruchomości przed najemcami, w tym podpisywanie
w Jego imieniu umów najmu, odbieranie w Jego imieniu czynszu oraz innych opłat wynikających z umowy najmu,
- regularny odczyt liczników i przekazywanie wyników odczytu administratorowi nieruchomości,
- windykacja należności od najemców,
- prowadzenie rejestru zdarzeń, które miały miejsce w związku z administrowaniem nieruchomością,
- wizytowanie nieruchomości w celu sprawdzenia stanu nieruchomości i poinformowania Właściciela o tym fakcie - wszystko po to, aby właściciel czuł, że jego własność jest należycie chroniona,
- przekazywanie informacji o nieruchomości poprzez e-mail, listownie lub faksem raz na miesiąc,

 

Zapraszamy